Προκήρυξη Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση 2011-12

 • on Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

 • ΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
  ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» (ΦΕΚ 324/11-2-2004, τ. Β΄)
  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση» στην κατεύθυνση «Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση». Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι των Τμημάτων Νομικής, Δημόσιας Διοίκησης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων ως ισοτίμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι συναφών τμημάτων ΤΕΙ με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την κείμενη νομοθεσία. Οι σπουδές για την απόκτηση του τίτλου ολοκληρώνονται σε τέσσερα διδακτικά εξάμηνα. Ο αριθμός των εισακτέων για τοακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ορίζεται σε δεκαπέντε (15) άτομα. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών, οι κάτοχοι του τίτλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι οποίοι γίνονται δεκτοί στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής μπορούν να την ολοκληρώσουν σε δύο τουλάχιστον έτη.
  Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 19-09-11 έως και 30-09-11 καθημερινά και ώρες 11.00-13.00 στη Γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού 136, κεντρικό κτήριο διοίκησης, 3ος όρ).
  Τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι:
  · Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας εγγραφής (παραλαμβάνεται από τη γραμματεία του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης).
  · Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
  · Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλων σπουδών (στην περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
  · Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών.
  · Δύο (2) συστατικές επιστολές (για όσους υποψήφιους δεν προέρχονται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης).
  · Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  · Επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής), η οποία πιστοποιείται με την υποβολή του αντίστοιχου επίσημου πτυχίου του οποίου είναι κάτοχος ο υποψήφιος. Η γνώση οποιασδήποτε άλλης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί κατά την τελική κρίση.
  Μετά τη δημοσιοποίηση στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΜΣ των ονομάτων των υποψηφίων που έχουν τα τυπικά προσόντα ορίζεται ημερομηνία εξέτασης που θα αφορά στη διαπίστωση βασικών γνώσεων του Δημοσίου Δικαίου (Συνταγματικού, Διοικητικού και Ευρωπαϊκού). Η ύλη των εξετάσεων θα γνωστοποιείται εγκαίρως μέσω της ιστοσελίδας και της Γραμματείας του Τμήματος.
  Οι επιτυχόντες κατά την γραπτή εξέταση θα κληθούν σε συνέντευξη επί θεμάτων σχετικών με την Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση. Η τελική επιλογή θα γίνει με συνεκτίμηση του βαθμού του πτυχίου, των βαθμών στα μαθήματα Δημοσίου Δικαίου, τη γνώση άλλης ξένης γλώσσας πέραν των τριών προαναφερομένων και τη συνέντευξη και θα καταρτισθεί ο τελικός πίνακας επιλογής από τη Συντονιστική Επιτροπή της Κατεύθυνσης.
  Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011
  Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής της
  Κατεύθυνσης «Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση»
  Καθηγητής Δονάτος Παπαγιάννης

  0 σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου